Exekútor. Kto to je?

Súdny exekútor je štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu exekučných titulov, tzv. exekučná činnosť.

Exekútor. Kto to je?

Súdny exekútor je štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu exekučných titulov (tzv. exekučná činnosť). V súvislosti s výkonom exekučnej činnosti má exekútor postavenie verejného činiteľa.

Vykonávanie exekučnej činnosti je výkonom verejnej moci. Teda laicky povedané, exekútor je osoba, ktorá vymáha dlh na základe poverenia súdu a má možnosti postihnúť dlžníka napr. zablokovaním účtu, zrážkami zo mzdy, predajom hnuteľných vecí, predajom nehnuteľnosti, postihnutím iných práv (exekúcia obchodného podielu).

Táto právomoc je udelená exekútorovi štátom a je to právomoc, ktorú nemá žiadny iný inštitút a teda ani firma ani fyzická osoba. Preto na tieto jednotlivé úkony potrebujete exekútora a jeho činnosť.

Podkladom pre začatie exekúcie od veriteľa môže byť: rozsudok, notárska zápisnica, platobný rozkaz, platobný výmer, rozhodcovský rozsudok, atď. V rámci exekúcie sa označujú veriteľ ako oprávnený a dlžník ako povinný.

Wir möchten Ihnen Inhalte anbieten, die Sie wirklich interessieren, daher verwendet diese Seite Cookies. Klicken Sie auf die Schaltfläche VERSTANDEN, wenn Sie der Verwendung von Cookies zustimmen und Verhaltensdaten auf die Website hochladen, um eine zielgerichtete Anzeige anzuzeigen. Mehr Informationen