Ex offo výmaz spoločnosti

Existuje možnosť, kedy môže o zrušení spoločnosti rozhodnúť súd, a to bez akejkoľvek aktivity podnikateľa. Podnikateľ sa o začatí konania o zrušenie spoločnosti dozvie až doručením uznesenia súdu. Takýto spôsob ukončenia spoločnosti sa nazýva zrušenie spoločnosti ex offo (výmaz na základe úradnej povinnosti), čiže z akejsi úradnej povinnosti súdu (bez toho, že by musela legitimovaná osoba podávať riadny návrh) za predpokladu, že existujú okolnosti, s ktorými Obchodný zákonník spája možnosť takéhoto zrušenia. Výmaz s.r.o. ex offo teda je možný.

Ex offo výmaz spoločnosti z obchodného registra môžu sprevádzať nasledujúce okolnosti:
• v príslušnom kalendárnom roku sa nekonalo valné zhromaždenie alebo ak v období dlhšom ako 3 mesiace neboli ustanovené orgány spoločnosti,
• s.r.o. stratí oprávnenie na podnikanie,
• zaniknú predpoklady ustanovené zákonom na vznik spoločnosti,
• spoločnosť poruší povinnosť vytvoriť alebo doplniť rezervný fond podľa tohto zákona,
• spoločnosť porušuje povinnosť vykonávať určité činnosti pomocou fyzických osôb, ktoré majú odborné predpoklady, licencie, iné zručnosti vyžadované zákonom,
• spoločnosť nesplnila povinnosť uložiť do zbierky listín individuálnu účtovnú závierku za najmenej 2 účtovné obdobia nasledujúce po sebe,
• spoločnosť nespĺňa podmienku „živého“ právneho vzťahu k sídlu (napríklad bola jej ukončená nájomná zmluva a spoločnosť nemá k svojej adrese zapísanej v obchodnom registri už žiadny iný právny vzťah).

Postačuje, ak je naplnená čo i len jedna z vyššie uvedených okolností a súd môže začať konanie o zrušenie spoločnosti – výmaz ex offo a zrušenie spoločnosti s.r.o. ex offo.