Osobný bankrot

Osobný bankrot je spôsob, akým sa fyzické osoby a fyzické osoby podnikatelia môžu zbaviť svojich dlhov jednou z dvoch zákonom daných foriem, a to buď formou konkurzu, alebo formou splátkového kalendára.


Kedy je osobný bankrot vhodným spôsobom riešenia Vášho zadlženia?

Osobný bankrot je pre všetkých, ktorí nezvládajú splácať svoje záväzky, ktorých dlhy prevyšujú ich majetok a súdny exekútor voči nim vedie exekučné konanie. Rozhodnutím súdu o oddlžení sa zo zákona zastavia všetky súdne konania týkajúce sa Vašich dlhov a zároveň je povolenie oddlženia dôvodom, pre ktorý si môžete podať návrh na zastavenie exekúcií, ktoré sa voči Vám vedú.

Zákon rozoznáva dve formy oddlženia:

Priebeh osobného bankrotu

Osobný bankrot má niekoľko fáz:

Priebeh osobného bankrotu

  1. Musíte byť platobne neschopný – musíte mať aspoň jeden dlh viac ako 180 dní po lehote splatnosti
  2. Musí byť voči Vám vedené aspoň jedno exekučné konanie
  3. Výška vašich dlhov musí byť väčšia ako hodnota Vášho majetku
  4. V prípade konkurzu musí byť musíte v období 3 rokoch po povolení oddlženia vrátiť Centru právnej pomoci pôžičku vo výške 500,- Eur, ktorú Vám Centrum právnej pomoci poskytne na úhradu odmeny správcu
  5. V prípade splátkového kalendára musíte zaplatiť 670,- Eur ako odmenu správcovi a určenému advokátovi
  6. Do 6 rokov od povolenia oddlženia (od súdneho rozhodnutia) ste povinný v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry dobrovoľne ponúknuť aspoň polovicu týchto peňazí veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu.

ANDERE AKTUALITÄTEN