Exekúcia faktúry. Čo môžem dať na exekúciu, čo je exekučný titul?

Podkladom pre exekútora a žiadosť o vydanie poverenia sú len presne vymedzené dokumenty. Faktúra a ani žiadny podobný dokument ako je zmluva čí dodací list nie sú podkladom pre začatie exekúcie.

Exekúcia faktúry. Čo môžem dať na exekúciu, resp. čo je exekučný titul?

Faktúru samú o sebe nemôžete dať na exekúciu a ani žiadny podobný dokument ako je zmluva o pôžičke, dodací list, nájomnú zmluvu, atď...

Podkladom pre exekútora a žiadosť o vydanie poverenia sú len presne vymedzené dokumenty. Medzi ne patria napr.: platobný rozkaz, trestný rozkaz, zmenkový platobný rozkaz, rozhodcovský rozsudok, notárska zápisnica.

Toto sú najčastejšie podklady, ktoré umožňujú exekútorovi zažiadať príslušný okresný súd na vydanie poverenia a následné exekuovanie neplatiča, teda už povinného. Všetkým vyššie uvedeným podkladom predchádza konanie na príslušnom súde, okrem notárskej zápisnice (NZ).

We want to bring you content that really interests you, so we are using cookies. Click ACCEPT button if you agree with the use of cookies and collecting statistics data by this website to display a relevant content and ads. More information