Čo je to občiansky zákonník?

Občiansky zákonník je (hlavný) zákonník obsahujúci predpisy z oblasti občianskeho práva.

Čo je to občiansky zákonník?

Občiansky zákonník je (hlavný) zákonník obsahujúci predpisy z oblasti občianskeho práva.

Občiansky zákonník upravuje majetkové vzťahy právnických a fyzických osôb, majetkové vzťahy medzi týmito osobami a štátom, ako aj vzťahy vyplývajúce z práva na ochranu osôb, pokiaľ nie sú tieto občianskoprávne vzťahy upravené inými zákonmi. Právne vzťahy vznikajúce z výsledkov duševnej tvorivej činnosti upravujú osobitné zákony. Občiansky zákonník stanovuj aj to, kto je účastníkom občianskoprávnych vzťahov, splnomocnenie, zákonné zastúpenie, spotrebiteľské a ďalšie občianske zmluvy.

We want to bring you content that really interests you, so we are using cookies. Click ACCEPT button if you agree with the use of cookies and collecting statistics data by this website to display a relevant content and ads. More information