Trestný čin

Trestný čin je protiprávny čin, ktorého znaky sú uvedené v Trestnom zákone, ak tento zákon neustanovuje inak. Trestný čin sa dá deliť podľa závažnosti na prečin a zločin.

Trestný čin

Trestný čin je protiprávny čin, ktorého znaky sú uvedené v Trestnom zákone, ak tento zákon neustanovuje inak. Trestný čin sa dá deliť podľa závažnosti na prečin a zločin.

Osoba, ktorá spáchala trestný čin, sa nazýva páchateľ. Pohnútka, ktorá viedla páchateľa k spáchaniu trestného činu, sa nazýva motív trestného činu. Trestný čin môže spáchať fyzická osoba. Aj keď už v týchto časoch sa pracuje na trestnej zodpovednosti právnickej osoby. Znaky trestného činu sú definované v Trestnom zákone.

We want to bring you content that really interests you, so we are using cookies. Click ACCEPT button if you agree with the use of cookies and collecting statistics data by this website to display a relevant content and ads. More information