Môžem žiadať zmluvnú pokutu ak nebola dohodnutá v zmluve? Aké sú jej pravidlá?

Ako už z názvu vyplýva ide o zmluvnú pokutu, čo znamená, že o jej výške a podmienkach musí hovoriť zmluva v písomnej forme. Ak sme teda pri téme zmluvná pokuta, povedzme si kedy a v akej výške môže byť stanovená.

Môžem žiadať zmluvnú pokutu ak nebola dohodnutá v zmluve? Aké sú jej pravidlá?

Nie nemôžete. Ako už z názvu vyplýva ide o zmluvnú pokutu, čo znamená, že o jej výške a podmienkach musí hovoriť zmluva v písomnej forme. Aj keď aj ústna zmluva je zmluva, nie je možné zmluvnú pokutu dohodnúť ústne.

Ak sme teda pri téme zmluvná pokuta, povedzme si kedy a v akej výške môže byť stanovená. Zmluvná pokuta sa spravidla viaže na porušenie povinnosti zo zmluvy. Teda ak dodáte tovar alebo službu a odberateľ Vám ju nezaplatí v lehote splatnosti či v opačnom garde, v prípade nedodania tovaru alebo služby.

Z praxe sa stretávame s rôznymi výškami zmluvnej pokuty, dokonca aj so zmluvnou pokutou 1 % p. d. (denne) čo predstavuje 365% ročný úrok. V 90 rokoch dokonca aj takéto pokuty súd schvaľoval.

Dnes už je to minulosťou a máme tu všadeprítomné zásady poctivého obchodného styku. Teda ak je zmluvná pokuta príliš vysoká a neprimeraná, je v rozpore s poctivým obchodným stykom. Je preto dobré vyhnúť sa prehnanému percentu, ktoré Vám pri jeho uplatňovaní príslušný súd zamietne. Odporúčame pri obchodnom styku nepresiahnuť 0,25 % p. d. Nezabudnite na to, že so zmluvnou pokutou musia súhlasiť všetky zmluvné strany.

We want to bring you content that really interests you, so we are using cookies. Click ACCEPT button if you agree with the use of cookies and collecting statistics data by this website to display a relevant content and ads. More information