V spoločnosti Patriot Group pre našich klientov pozorne sledujeme zmeny dôležitých údajov a nové právne skutočnosti týkajúce sa dlžníkov nielen v obchodnom registri, ale aj v iných registroch a vestníkoch. V našej niekoľkoročnej praxi sa vyskytli  prípady, výmazu spoločnosti dlžníka z Obchodného registra a ako dôvod výmazu bol  uvedený výmaz ex-offo. Radi by sme našim čitateľom bližšie priblížili o aký druh zrušenia spoločnosti a následného výmazu z obchodného registra sa jedná, ako aj zákonné podmienky jeho uskutočnenia.

Zrušenie spoločnosti ex offo znamená zrušenie z úradnej povinnosti/ úradnej moci, teda na základe aktivity súdu. Ten koná z úradnej moci a zo strany podnikateľa a preto nie je potrebná žiadna ďalšia aktivita. Je to najjednoduchší spôsob zrušenia spoločnosti, nakoľko celý spôsob zrušenia a prípadnej likvidácie spoločnosti je v pôsobnosti príslušného súdu. Práve tento spôsob výmazu spoločnosti predstavuje  pre mnohých podnikateľov pomerne jednoduchý a nenáročný spôsob, ako ukončiť svoje podnikateľské aktivity. Spoločník spoločnosti sa o začatí konania o jej zrušení väčšinou dozvie až doručením výzvy zo súdu  (súdneho rozhodnutia).

Na základe ustanovení Obchodného zákonníka zaniká spoločnosť ku dňu výmazu z obchodného registra, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak. Výmazom z obchodného registra prestáva obchodná spoločnosť byť subjektom práv a povinností. V zmysle aktuálnej právnej úpravy predchádza zániku spoločnosti jej zrušenie. K zrušeniu spoločnosti môže dosť s likvidáciou alebo bez nej. Obchodný zákonník pripúšťa ako ďalší možný spôsob zrušenia spoločnosti  rozhodnutie súdu. Ten môže rozhodnúť o zrušení spoločnosti na základe návrhu, pokiaľ  sú splnené taxatívne uvedené dôvody. Potom súd rozhodne o jej zrušení. Súd je oprávnený konať aj z vlastného podnetu, hoci sú takéto prípady v praxi skôr zriedkavé.

Podmienky na základe ktorých súd aj bez návrhu rozhodne o zrušení spoločnosti, ustanovuje § 68b Obchodného zákonníka:

Výhoda ex- offo výmazu spoločnosti spočíva predovšetkým v nenáročnosti procesu z pohľadu samotného podnikateľa, jeho nevýhodou býva pomerne dlhý čas rozhodovania v závislosti od konkrétneho miestne príslušného registrového súdu.

Účinky výmazu spoločnosti z obchodného registra sa nelíšia podľa dôvodu výmazu.  Výmazom z obchodného registra spoločnosť zaniká a stráca svoju subjektivitu. 

Na tento spôsob zániku sa spoliehajú mnohé zadĺžené spoločnosti, spoločnosti ktoré sú dlhodobo bez štatutárneho orgánu, alebo nemajú sídlo, prípadne nájomnú zmluvu na sídlo.

Práve sledovanie výmazu spoločnosti z obchodného registra je veľmi dôležitou informáciou pre veriteľa spoločnosti vzhľadom na uplatnenie si svojich zákonných nárokov voči dlžníkovi.

ANDERE AKTUALITÄTEN