Európska centrálna banka aj v roku 2023 postupne zvyšuje základnú úrokovú sadzbu. S jej zvýšením súvisí aj nárast úrokov z omeškania týkajúcich sa dlžníkov, ktorí svoje záväzky neplnia riadne a včas. S platnosťou od 20.9. 2023 predstavuje výška základnej úrokovej sadzby hodnotu 4.5 %.

Nárok na úrok z omeškania vzniká veriteľovi zo zákona a nie je potrebné ho špeciálne dojednávať. Sám veriteľ sa môže rozhodnúť, či ho bude po dlžníkovi požadovať, alebo nie.

V občianskoprávnych vzťahoch nie je možné výšku sadzby úrokov z omeškania dojednať, ani nie je možné sa zmluvným stranám dohodnúť na vyššej sadzbe úrokov z omeškania, než v zákonom stanovenej výške. Výška úrokov z omeškania je o 5 percentuálnych bodov vyššia než základná úroková sadzba Európskej Centrálnej banky platnej k prvému dňu omeškania. Ak by k omeškaniu došlo dnes, predstavovala by výška úrokov z omeškania sumu 9,5%.

V prípade obchodnoprávnych vzťahov má veriteľ na výber zvoliť si buď pevnú čiastku úroku z omeškania v sadzbe rovnajúcej sa základnej úrokovej miere ECB platnej k prvému dňu omeškania zvýšenej o 9%.  V súčasnosti táto suma predstavuje 13,5%. Táto výška úrokov z omeškania sa uplatní počas celej doby omeškania.

Alternatívne si veriteľ môže zvoliť úrok z omeškania platný k prvému dňu príslušného kalendárneho polroka zvýšený o 8 %. V súčasnosti táto hodnota predstavuje 12% (hodnota sadzby ECB platnej k 1.7.2023). Táto úroková sadzba sa použije počas celého kalendárneho polroka omeškania. Nasledujúci polrok sa použije úroková sadzba platná pre tento polrok.

Táto situácia je síce výhodná pre veriteľov, zároveň je však naopak nevýhodná pre dlžníkov.

V prípade ďalších otázok sa obráťte na profesionálov z Patriot Group, ktorí Vám radi poradia a prevezmú Váš prípad pod svoj patronát.