BLOG

Our blog contains information and tips what to do in case of common issues you can face when trying to recover your debts. Articles in this blog reflect our longterm experience with debt recovery. They are written in a way that also laic audience can understand them and benefit from them.

Osobný bankrot

Osobný bankrot

Osobný bankrot je spôsob, akým sa fyzické osoby a fyzické osoby podnikatelia môžu zbaviť svojich dlhov jednou z dvoch zákonom daných foriem, a to buď formou konkurzu, alebo formou splátkového kalendára.

Celý článok
zlúčenie spoločnosti

Zlúčenie spoločnosti

Zrušenie spoločnosti zlúčením označujeme ako zrušenie spoločnosti bez likvidácie. Zlúčením dochádza k zániku jednej alebo viacerých spoločností, ktorých imanie prechádza na inú, už existujúcu spoločnosť.

Celý článok
Trestný čin

Trestný čin

Trestný čin je protiprávny čin, ktorého znaky sú uvedené v Trestnom zákone, ak tento zákon neustanovuje inak. Trestný čin sa dá deliť podľa závažnosti na prečin a zločin.

Celý článok
Advokát

Advokát

Advokát je právnicky vzdelaná osoba, ktorá sa zaoberá poskytovaním právnych služieb iným fyzickým alebo právnickým osobám, a to spravidla za úplatu. Advokát musí byť povinne zapísaný v zozname advokátov vedenom advokátskou komorou.

Celý článok
Exekútor. Kto to je?

Exekútor. Kto to je?

Súdny exekútor je štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu exekučných titulov, tzv. exekučná činnosť.

Celý článok
Zmenka

Zmenka

Zmenky patria medzi najpopulárnejšie zabezpečovacie prostriedky pri poskytovaní bankových úverov, ale často sa používajú aj v bežných obchodnoprávnych vzťahoch.

Celý článok
Ručiteľ

Ručiteľ

Na základe dohody účastníkov možno zabezpečiť pohľadávku ručením. Ručenie vzniká písomným vyhlásením, ktorým ručiteľ berie na seba voči veriteľovi povinnosť, že pohľadávku uspokojí, ak ju neuspokojí dlžník.

Celý článok
Nebankový subjekt

Nebankový subjekt

Pri požičiavani u „nebankovky“ vybavujete menej papierovania a zároveň potrebujete menej dokladov, zväčša stačia doklady totožnosti a potvrdenie plnoletosti.

Celý článok
Doba splatnosti

Doba splatnosti

Doba splatnosti v obchodnom styku je spravidla dohodnutá v zmluve alebo ak zmluva nie je písomná, je vyznačená na faktúre. V praxi je táto doba štandardne cca 14 dní.

Celý článok
Čo je reštrukturalizácia?

Čo je reštrukturalizácia?

Reštrukturalizácia je zákonom presne stanovený proces smerujúci k záchrane dlžníka, v ktorom sa dohodne dlžník so všetkými veriteľmi na vysporiadaní ich pohľadávok a zachová sa ďalšia prevádzka podniku dlžníka vrátane zamestnanosti, a to aj po skončení reštrukturalizácie.

Celý článok
Čo je konkurz?

Čo je konkurz?

Konkurz  znamená súbeh veriteľov, čo vlastne vystihuje aj podstatu. Ide o konanie o nárokoch všetkých známych veriteľov jedného dlžníka. Tento  proces, ľudovo označovaný ako "bankrot" smeruje  k uspokojeniu pohľadávok veriteľov.

Celý článok
Kde môžem nájsť užitočné informácie o firmách?

Kde môžem nájsť užitočné informácie o firmách?

Na našom internetovom trhu je veľa internetových portálov, ktoré poskytujú informácie o firmách. V základe by sme ich mohli rozdeliť do troch skupín: štátne (pod záštitou štátnych organizácií), verejné (súkromné) bezplatné, verejné (súkromné) spoplatnené.

Celý článok
Čo je notárska zápisnica?

Čo je notárska zápisnica?

Notárska zápisnica (NZ) je zápisnica spísaná pred notárom, ktorý overuje podpis dlžníka a je zároveň registrovaná v centrálnom registri notárskych zápisníc, kde si môžete overiť či NZ existuje alebo nie.

Celý článok
Sankcie za nezaplatenú faktúru

Sankcie za nezaplatenú faktúru

Máte nárok na zákonný úrok z omeškania odo dňa nasledujúceho po splatnosti faktúry. Zákonný úrok z omeškania je určený vždy za konkrétne príslušné obdobie a je z pravidla zobrazený v p. a. to znamená percento za rok.

Celý článok