I. Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) boli uverejnené na webovej stránke www.patriotgroup.eu/mojevop postupom podľa ustanovenia § 273 zák. č. 519/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len ObZ) a upravujú práva a povinnosti účastníkov obchodnoprávnych vzťahov, teda vzťahov medzi dodávateľom a odberateľom.
 2. VOP nie sú viazané na konkrétne dodavateľsko – odberateľské vzťahy, ani na konkrétnych dodávateľov či odberateľov, platia všeobecne pre strany, ktoré si ich uplatnenie dojednajú v rámci konkrétneho vzťahu alebo viacerých vzťahov, prípadne rámcovo.
 3. Ustanovenia týchto VOP nie je možné uplatňovať v spotrebiteľských vzťahoch.
 4. Podmienky upravené v týchto VOP je možné uplatniť najmä na obchodné záväzkové vzťahy podľa tretej časti ObZ. Jedná sa najmä avšak nielen o:
  • Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy (§ 289 - § 292 ObZ)
  • Zabezpečovacích zmlúv, dohôd a dojednaní (§ 300 - § 323 ObZ)
  • Dohôd o započítaní pohľadávok a záväzkov, ako aj iných započítacích prejavoch (§ 358 - § 364 ObZ)
  • Náhrade škody (§ 373 - § 386 ObZ)
  • Kúpnu zmluvu (§ 409 - § 470 ObZ)
  • Zmluvu o predaji podniku (§ 476 - § 488 ObZ)
  • Zmluvu o kúpe prenajatej veci (§ 489 - § 496 ObZ)
  • Zmluvu o úvere (§ 497 - § 507 ObZ)
  • Licenčnú zmluva na predmety priemyselného vlastníctva (§ 508 - § 515 ObZ)
  • Zmluvu o uložení veci (§ 516 - § 526 ObZ)
  • Zmluvu o skladovaní (§ 527 - § 535 ObZ)
  • Zmluvu o dielo (§ 536 - § 565 ObZ)
  • Mandátnu zmluvu (§ 566 - § 576 ObZ)
  • Komisionársku zmluvu (§ 577 - § 590 ObZ)
  • Zmluva o kontrolnej činnosti (§ 591 - § 600 ObZ)
  • Zasielateľskú zmluvu (§ 601 - § 609 ObZ)
  • Zmluvu o preprave veci (§ 610 - § 629 ObZ)
  • Zmluvu o medzinárodnej preprave veci (Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave /ďalej len CMR/ zo dňa 16.5.1956, ktorý bol v Zbierke zákonov publikovaný ako Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 11/1975 Zb. /čl. 33/)
  • Zmluvu o nájme dopravného prostriedku (§ 630 - § 637 ObZ)
  • Zmluvu o prevádzke dopravného prostriedku (§ 638 - § 641 ObZ)
  • Zmluvu o sprostredkovaní (§ 642 - § 651 ObZ)
  • Zmluvu o obchodnom zastúpení (§ 652 - § 672 ObZ a)
  • Zmluvu o tichom spoločenstve (§ 673 - § 681 ObZ)
  • Inominátne (nepomenované) zmluvy (§ 269 ods. 2 ObZ)
  • Iné zmluvy a dohody neupravené v ObZ uplatňované v obchodnoprávnych vzťahoch.

II. Forma dojednania VOP

 1. Tieto VOP si môžu účastníci obchodnoprávneho vzťahu dojednať najmä:
  • Pripojením vytlačenej verzie VOP ku obchodnej zmluve.
  • Odkazom na webovú stránku www.patriotgroup.eu/mojevop uvedeným v obchodnej zmluve.
  • Odkazom na webovú stránku www.patriotgroup.eu/mojevop uvedeným na objednávke odberateľa.
  • Odkazom na webovú stránku www.patriotgroup.eu/mojevop uvedeným na faktúre dodávateľa.
  • Odkazom na webovú stránku www.patriotgroup.eu/mojevop uvedeným na dodacom liste.
  • Odkazom na webovú stránku www.patriotgroup.eu/mojevop uvedeným na inom dokumente osvedčujúcom vzťah medzi dodávateľom a odberateľom alebo existenciu záväzkového vzťahu.
  • Iným spôsobom, z ktorého je zrejmý úmysel účastníkov obchodnoprávneho vzťahu podriadiť sa podmienkam uvedeným v týchto VOP.
 2. Za prejav vôle prijať tieto VOP sa považuje podpis na zmluve, ktorá sa na VPO odkazuje, ústne dojednanie kontraktu a jeho akceptácia v objednávke, či akceptácia faktúry, dodacieho listu alebo inej listiny (s odkazom na VOP) z obchodnoprávneho vzťahu, pre ktorý sú tieto VOP záväzné (§ 275 ods. 4 ObZ).
 3. Uplatnenie podmienok upravených vo VOP podľa bodu 1) je možné v aktuálne existujúcom, aj budúcom obchodnoprávnom vzťahu, rovnako aj pre záväzkové vzťahy, ktoré už boli realizované a neboli splnené celé alebo v časti.

III. Dodacie podmienky

 1. Na právne vzťahy spravované týmito VOP sa vzťahujú dodacie podmienky obvyklé pri iných obchodných vzťahoch vychádzajúce z obchodných zvyklostí v súlade s princípom poctivého obchodného styku. Spravidla je dátum dodania vymedzený v:
  • Uzatvorenej obchodnej zmluve.
  • Dodacích podmienkach uvedených v dodacom liste, prepravnom liste, alebo inom dokumente, z ktorého termín dodania vyplýva.
  • Dátumu dodania uvedeného vo faktúre.
  • Inej listine, z ktorej tento záväzok vyplýva.
 2. Dodávateľ je povinný dodať predmet plnenia v lehote podľa bodu 1) tohto článku.
 3. Iné podmienky dodania v tomto článku neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami ObZ a súvisiacich právnych predpisov.

IV. Dojednaná cena a splatnosť

 1. Účastníci obchodno právneho vzťahu spravovaného týmito VOP akceptujú cenu nimi dojednanú s povinnosťou odberateľa túto zaplatiť za podmienok uvedených v nasledujúcich bodoch.
 2. Cena môže byť dojednaná ústne, musí však byť vyjadrená presnou sumou na príslušnom daňovom doklade.
 3. Prevzatím dodávky (napr. tovaru alebo služby) odberateľ potvrdzuje, že dojednanú cenu akceptuje.
 4. V prípade, ak niektorá zo strán kontraktu s cenou nesúhlasí, je povinná o tomto bezodkladne oboznámiť stranu, ktorá daňový alebo iný doklad vystavila. V prípade nesúhlasu s cenou uvedenou vo faktúre – daňovom doklade, je odberateľ povinný takto vystavenú faktúru vrátiť dodávateľovi v lehote jej splatnosti.
 5. Ak nie je dohodnuté inak (napr. uvedením inej doby splatnosti na faktúre), splatnosť faktúry vystavenej dodávateľom je 14 dní odo dňa jej vystavenia.
 6. V prípade omeškania s plnením záväzku je strana, ktorá omeškanie spôsobila, povinná zaplatiť protistrane zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania s plnením. Uplatnením zmluvnej pokuty nie dotknutý nárok na úrok z omeškania podľa ustanovenia § 369 ObZ.

V. Podmienky plnenia

 1. Pre podmienky plnenia dodávok tovarov alebo služieb sa použijú ustanovenia ObZ pre jednotlivé typy zmluvných vzťahov vymedzených v čl. I. bod 4) VOP.
 2. V prípade tých kontraktov ktoré nie sú vymedzené v čl. I. bod 4) VOP alebo inominátnych (nepomenovaných) sa použijú ustanovenia ObZ alebo iných právnych predpisov, ktoré sú im povahou najbližšie.

VI. Doručovanie

 1. Pre doručovanie písomností, správ a dokladov v zmysle týchto VOP sa preferuje doručovanie elektronické (napr. e-mail a pod.).
 2. Pre doručovanie poštou „Doporučene“ sa uplatňuje 5 – dňová úložná lehota. V prípade neprevzatia zásielky adresátom sa táto považuje za doručenú v deň, kedy sa vrátila odosielateľovi. Obyčajná poštová zásielka (nie doporučene) sa považuje za doručenú siedmy deň po jej odoslaní.
 3. Účastníkom vzťahu, inštitúciám a osobám, ktorých e-mailová adresa je všeobecne známa z webového sídla alebo verejne dostupných oficiálnych registrov a zoznamov sa môže elektronicky doručovať na e-mailovú adresu uvedenú na webovej stránke alebo verejne dostupných oficiálnych registroch a zoznamoch.
 4. V prípade pochybností sa písomnosť považuje za doručenú tretím dňom od dňa odoslania zásielky elektronicky (e-mail a pod.).

VII. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP sú záväzné pre strany obchodnoprávneho vzťahu, ktoré sa na ich uplatnení dojednali, resp. ich uplatnenie odsúhlasili.
 2. Tieto VOP sú všeobecne dostupné uverejnením na webovej stránke www.patriotgroup.eu/mojevop
 3. Vzťahy týmito VOP neupravené sa riadia ObZ a vo veciach neupravených ObZ jednotlivými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 4. Pre strany, ktoré prijali tieto VOP platí, že okrem tých sporov, pri ktorých to zákon č. 244/2002 Z. z. Zákon o rozhodcovskom konaní (ďalej len ZoRK) výslovne vylučuje, budú riešiť vzájomné spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú v súvislosti so vzťahmi spravovanými týmito VOP alebo inými vzťahmi z minulosti alebo v budúcnosti, vrátane situácie uplatnenia náhrady škody voči štatutárom spoločnosti podľa Obchodného zákonníka , v rozhodcovskom konaní podľa ustanovení ZoRK a hmotného práva Slovenskej republiky, v sporoch z medzinárodnej prepravy podľa CMR, pred rozhodcom JUDr. Milanom Vojtekom, LL.M., so sídlom Jilemnického 30, 036 01 Martin, Slovenská republika, alebo pred iným rozhodcom, či rozhodcovským súdom na území členského štátu Európskej únie určeným JUDr. Milanom Vojtekom, LL.M., so sídlom Jilemnického 30, 036 01 Martin, postupom upraveným v § 8 ods. 1 ZoRK (dojednaný spôsob určenia rozhodcu). Konanie bude písomné podľa slovenského právneho poriadku, podľa Rokovacieho poriadku Rozhodcovského súdu ARBITRÁŽ (v prípade rozhodovania rozhodcovským súdom), alebo Rokovacích pravidiel (v prípade rozhodovania rozhodcom) uverejnených na internetovej stránke www.arbitraz.sk a v obchodno-právnych sporoch podľa zásad spravodlivosti (§ 31 ods. 4 ZoRK). V prípadoch upravených ustanovením § 22a ZoRK sa podanie návrhu nedoručuje protistrane.
 5. Účastníci obchodnoprávneho vzťahu, ktorí sa dohodli na uplatnení podmienok podľa týchto VOP, prejavujú vôľu aby bola rozhodcovská doložka podľa čl. V. bod 3 súčasťou ich obchodnej zmluvy (§ 4 ods. 4 ZoRK).
 6. Tieto VOP nadobúdajú platnosť dňom uverejnenie na webovej stránke www.patriotgroup.eu/mojevop

V Trenčíne, dňa 1.10.2023

stiahnuť