Pre zjednodušenie uzatvárania obchodných kontraktov pri uplatnení mojichVOP je možné ich uplatnenie dohodnúť nielen v zmluve, ale aj na inom doklade. Je napríklad možné vložiť do účtovného dokladu nasledovné texty:


Objednávka

Táto objednávka nahrádza obchodnú zmluvu. V jej obsahu je vyjadrená vôľa zmluvných strán (dodávateľ a odberateľ) uzatvoriť kontrakt, predmet a obsah vzájomného plnenia, cenu, splatnosť uvedenej ceny je uvedená vo faktúre. Tento obchodný vzťah sa riadi ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. a Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej „mojeVOP“) uverejnenými na webovej stránke www.patriotgroup.eu/mojevop. Odberateľ a dodávateľ svojím podpisom na tejto objednávke vyjadrujú súhlas s údajmi uvedenými v objednávke (účastníci, predmet, cena, splatnosť), ako aj ostatnými podmienkami uvedenými v mojichVOP po tom, ako sa s týmito riadne oboznámili a ktoré sú pre účastníkov tohto vzťahu záväzné aj s postupom upraveným v ustanovení §4 ods. 4 zákona č. 244/2002 Z.z.

My GTC Stamp

Faktúra

Táto faktúra nahrádza obchodnú zmluvu. V jej obsahu je vyjadrená vôľa strán (dodávateľ a odberať) uzatvoriť kontrakt, predmet a obsah vzájomného plnenia, cenu, ako aj splatnosť dojednanej ceny. Tento obchodný vzťah sa riadi ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. a Všeobecnými obchodnými podmienkami (mojeVOP) uverejnenými na webovej stránke www.patriotgroup.eu/mojevop. Odberateľ a dodávateľ svojím podpisom na tejto faktúre vyjadrujú súhlas s údajmi uvedenými vo faktúre (účastníci, predmet, cena, splatnosť), ako aj ostatnými podmienkami uvedenými v mojeVOP po tom, ako sa s týmito riadne oboznámili a ktoré sú pre účastníkov tohto vzťahu záväzné aj s postupom upraveným v ustanovení §4 ods. 4 zákona č. 244/2002 Z.z.

My GTC Stamp

Dodací list

Tento dodací list nahrádza obchodnú zmluvu. V jej obsahu je vyjadrená vôľa zmluvných strán (dodávateľ a odberateľ) uzatvoriť kontrakt, predmet a obsah vzájomného plnenia, cena, (splatnosť dojednanej ceny je uvedená vo faktúre). Tento obchodný vzťah sa riadi ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. a Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len mojeVOP) uverejnenými na webovej stránke www.patriotgroup.eu/mojevop. Odberateľ a dodávateľ svojím podpisom na tomto dodacom liste vyjadrujú súhlas s údajmi v ňom uvedenými (účastníci, predmet, cena, splatnosť), ako aj ostatnými podmienkami uvedenými v mojichVOP po tom, ako sa týmti riadne oboznámili a ktorú sú pre účastníkov tohto vzťahu záväzné aj s postupom upraveným v ustanovení § 4 ods. 4 zákona č. 244/2002 Z.z.

My GTC Stamp

Iný dokument

Táto listina nahrádza obchodnú zmluvu. V jej obsahu je vyjadrená vôľa zmluvných strán (dodávateľ a odberať) uzatvoriť kontrakt, predmet a obsah vzájomného plnenia, cena aj splatnosť dojednanej ceny (vyplývajúce z účtovných dokladov). Tento obchodný vzťah sa riadi ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. a Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len mojeVOP) uverejnenými na webovej stránke www.patriotgroup.eu/mojevop. Odberateľ a dodávateľ svojím podpisom na tomto dokumente vyjadrujú súhlas s údajmi v ňom uvedenými (účastníci, predmet, cena, splatnosť) ako aj ostatnými podmienkami uvedenými v mojichVOP po tom, ako sa s týmito riadne oboznámili a ktoré sú pre účastníkov tohto vzťahu záväzné aj s postupom upraveným v ustanovení § 4 ods. 4 zákona č. 244/2002 Z.z.


Skrátená verzia odkazu

Účastníci prehlasujú, že tento obchodný vzťah sa riadi ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. a Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len mojeVOP) uverejnenými na webovej stránke www.patriotgroup.eu/mojevop vrátane postupu upraveného v ustanovení § 4 ods. 4 zákona č. 244/2002 Z.z.

Zapožičajte si od zdarma upozorňovaciu pečiatku s odkazom na mojeVOP. Napíšte nám, alebo nám zatelefonujte a začnite používať pečiatku s odkazom na mojeVOP čím najskôr.