V tomto prípade platí viac ako inokedy - ČAS SÚ PENIAZE. Čím neskôr začnete riešiť svoje pohľadávky, tým klesá úspešnosť jej vymoženia. Odporúčame danú vec riešiť čo najskôr.

V úvode nám prosím zašlite všetky podklady, ktorými disponujete na náš email vymahanie@patriotgroup.eu. Dlžný subjekt preveríme a obratom vám zašleme stanovisko spolu s podmienkami spolupráce a vzorovými dokumentami na spoluprácu na preštudovanie. Ak budete súhlasiť s podmienkami spolupráce, dokumenty vám zašleme poštou na podpis. Ihneď ako obdržíme podpísané dokumenty, začneme s vymáhaním pohľadávky. Samotný proces vymáhania je zobrazený v  animovanom videu, ktoré sa nachádza v úvodnej časti našej webovej stránky.

Dôležité je mať relevantný podklad o tom, že Vám dlžník reálne dlhuje finančné prostriedky. Všetky podklady musia byť právne v poriadku. Štandardne žiadame od klientov dokumenty akými sú faktúry, saldo faktúr, dodacie listy, preberacie protokoly, komunikácia s dlžníkom, Uznanie dlhu a iné. Čím viac podkladov máme k dispozícií, tým lepšie.

Výška pohľadávky nie je limitovaná. Do našej správy prevezmeme pohľadávky v akejkoľvek sume.

Žiaľ, proces vymáhania pohľadávok nie je možné presne časovo odhadnúť. Vymáhanie pri menej komplikovaných pohľadávkach môže pretrvávať v rozmedzí od niekoľkých dní až mesiacov. Komplikovanejšie prípady môžu trvať aj niekoľko rokov. Každý prípad je individuálny, všetko závisí od konkrétneho dlžníka.

Nezáleží na tom, či je dlžníkom fyzická alebo právnická osoba. Zabezpečíme riešenie pohľadávok voči právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom i fyzickým osobám - občanom.

O úspešnosti vymáhania pohľadávok svedčí množstvo našich spokojných klientov. Nie sme iba tradičnou inkasnou spoločnosťou, ktorá rozpošle výzvy a čaká, kto uhradí. Aktívne trávime čas v teréne s dlžníkmi, vďaka čomu získavame presné informácie a vieme zvoliť najvhodnejší postup. Komplexne preverujeme dlžné subjekty (majetkové pomery, exekúcie,...). Poskytujeme upomienkový servis, pravidelne dlžníkov urgujeme, sledujeme harmonogram plnenia pohľadávok. V prípade, ak nevymôžeme pohľadávky mimosúdne, zabezpečíme komplexný právny servis pri riešení pohľadávok súdnou cestou prostredníctvom kooperujúcej advokátskej kancelárie. Pre odovzdané pohľadávky vieme urobiť všetko, čo zákon pripúšťa – korektne, diskrétne, promtne a efektívne.

Faktúru na našu odmenu Vám vystavíme po reálnom prijatí úhrady od dlžníka. Výška odmeny a podmienky spolupráce sú stanovené v Mandátnej zmluvy. Vopred NEPLATÍTE ŽIADNE ZÁLOHY.

V našej spoločnosti všetky informácie o vykonaných aktivitách zaznamenávajú pracovníci do systému, kde majú prehľad o všetkom, čo sa v danom prípade udialo. Ak chcete vedieť všetky informácie, kontaktujte nás v čase od 7:30 – 16:30 hod. na telefónnom čísle +421917 717 772 alebo zašlite e-mail na vymahanie@patriotgroup.eu so žiadosťou o aktuálne informácie.

Ak dlh (= istina) nie je uhradený včas, máte právo požadovať od dlžníka zaplatenie úrokov z omeškania. V prípade, ak výška úrokov nie je dohodnutá v zmluve, určuje ju právna úprava (stanovené tzv. zákonné úroky z omeškania). Z dlžnej sumy (istiny) sa následne odo dňa nasledujúceho po splatnosti dlhu vypočítajú úroky z omeškania. Čím dlhšie bude dlh neuhradený, tým vyššie úroky je dlžník povinný uhradiť.

Jednoducho povedané, premlčacou dobou je uplynutie času stanoveného zákonom na uplatnenie vašej pohľadávky. Premlčacia doba plynie odo dňa, kedy sa právo mohlo uplatniť po prvý raz. (príklad:  premlčacia doba začína plynúť dňom splatnosti faktúry). Ak nie je v špecifických prípadoch stanovené inak, premlčacia doba v občianskom práve je 3 roky (príklad: pôžička medzi fyzickými osobami, spotrebiteľský vzťah,..) a v obchodnom práve 4 roky (príklad: faktúra vystavená medzi dvomi spoločnosťami). V prípade ak je vaša pohľadávka premlčaná a dlžník pred súdom použije námietku premlčania, súd nemôže právo veriteľovi priznať.

Žiaľ, aj takáto situácia môže nastať. Ak dlžník nevlastní žiaden majetok a nemá finančné prostriedky, nedokáže byť pohľadávka uspokojená ani v rámci poslednej etapy vymáhania pohľadávok ako je exekučné konanie. Neznamená to však, že pohľadávka už nemôže byť nikdy vymožená. Je možnosť, že dlžník v budúcnosti bude vlastniť, prípadne zdedí napr. nehnuteľnosť alebo iný majetok.