Pre každú spoločnosť je dôležité sledovať úhrady pohľadávok. Je to dôležitý faktor, ktorý má vplyv na jej cash – flow a teda aj na následnú schopnosť spoločnosti platiť svoje záväzky. Väčšina spoločností používa na sledovanie inkasa indikátor dobu obratu pohľadávok. Hoci je tento ukazovateľ medzi spoločnosťami široko rozšírený, nie vždy musí byť jeho využitie postačujúce na určenie negatívneho vývoja nevyplatenia pohľadávky. Preto je potrebné neobmedzovať sa len na použitie tohto ukazovateľa. Jeho využívanie sa môže javiť ako neefektívne napríklad v priebehu sezónnosti tržieb, alebo pokiaľ oddelene nesledujeme výšku nedobytných pohľadávok. Pokiaľ sledujeme ako indikátor  práve dobu obratu pohľadávok, je vhodné tvoriť k nedobytným pohľadávkam opravné položky, nakoľko v prípade ich netvorenia je tento indikátor sledovania efektívnosti výrazne skreslený a neodzrkadľuje reálnu úroveň pohľadávok.

Samotný pojem pohľadávka môžeme definovať ako právo veriteľa, na základe ktorého požaduje inej osoby – dlžníka plnenie vzniknuté z určitého záväzku. Právo na plnenie vzniká predovšetkým na základe záväzkového právneho vzťahu. Občiansky zákonník definuje záväzkový vzťah ako právny vzťah, z ktorého veriteľovi vzniká právo na plnenie (pohľadávka) od dlžníka a dlžníkovi zas vzniká povinnosť záväzok splniť.

Pohľadávku je možné vymáhať súdnou cestou a domôcť sa jej plnenia v následnom exekučnom konaní. Súčasťou pohľadávky sú aj úroky z omeškania, zmluvná pokuta ak bola dojednaná, náklady spojené s jej uplatnením, prípadné súdne a exekučné trovy, ako aj náklady právneho zastúpenia.

Cieľom každej spoločnosti je čo možno najviac urýchliť inkaso pohľadávok a dostať sa k finančným prostriedkom, ktoré sú viazané v pohľadávkach. Efektívny manažment pohľadávok je jedným z prostriedkov predchádzania vzniku druhotnej platobnej neschopnosti. Zrýchlenie inkasa pohľadávok je však len jednou z možností riadenia pohľadávok. Medzi ďalšie možnosti optimalizácie patrí správne vystavovanie, ako aj voľba správneho spôsobu a účinnosti doručovania faktúr. V neposlednom rade môže efektívnosti inkasa výrazne napomôcť aj využitie niektorej možnosti z portfólia našej spoločnosti.

Z praxe sa ukazuje veľmi dôležitá potreba predchádzať problémom ešte pred ich vznikom. To bol dôvod, prečo sme pre našich klientov vytvorili ponuku, ako byť pri inkase pohľadávok efektívnejší a ušetriť si množstvo problémov.  

Do pozornosti dávame možnosť využitia upozorňovacej pečiatky na spoluprácu s našou spoločnosťou. Tú môžete využiť buď v elektronickej, alebo fyzickej podobe. Okrem toho si nezabudnite vopred  overiť partnerov, s ktorými vstupujete do obchodnoprávnych vzťahov. Ponúkame Vám lustráciu partnera z pohľadu jeho platobnej disciplíny, nedoplatkov, informácii o konkurze a reštrukturalizácii, počtu exekučných konaní ako aj listov vlastníctva nehnuteľností.

Už pri vstupe do zmluvných vzťahoch myslite vopred na prijatie a implementáciu všeobecných obchodných podmienok, ktoré Vám zdarma ponúkame na www.patriotgroup.eu/mojevop s cieľom efektívnejšieho vymoženia Vašich zmluvných nárokov.

Sledovanie efektívnosti inkasa pohľadávok je široká a komplexná téma. Odporúča sa analyzovať údaje  na mesačnej báze. Nezabudnite na porovnateľnosť údajov z rozličných mesiacov a v prípade výrazných rozdielov sa snažte analyzovať ich príčiny. Ak Vám to charakter podnikania umožňuje, sledujte efektívnosť podľa stredísk, alebo obchodných tímov či obchodníkov. V prípade väčších spoločností odporúčame naviazať časť odmeňovania práve na včasnú úhradu pohľadávok.

Ďalšie články