V prípade, ak sa rozhodnete vymáhať svoje pohľadávky po lehote splatnosti, odporúčame riadiť sa niekoľkými zásadami. 

V prvom rade sledujte dobu splatnosti a buďte s dlžníkom v kontakte.

Niekedy sa môže stať, že sa dlžník, aj nie vlastným pričinením, ocitne v omeškaní. Je preto dobré, ak má veriteľ informáciu o dôvodoch omeškania, situáciu pozorne monitoruje a vyhodnocuje ju vzhľadom na okolnosti. Ak sa jedná o vopred odkomunikované omeškanie a dlžník dodrží nový prisľúbený dátum splatnosti, je to veľký rozdiel oproti tomu, ak dlžník s veriteľom nekomunikuje, alebo sa vyhýba a stráni sa akéhokoľvek kontaktu. 

Doba, kedy sa odporúča začať s komunikovať s veriteľom o úhrade dlžných nárokov sa líši v závislosti od konkrétneho veriteľa a typu obchodného prípadu. Niekto pristupuje k domáhaniu sa svojich nárokov ihneď po omeškaní, druhí začínajú urgovať úhrady po 14 dňoch, niektorí až rádovo v mesiacoch. Z našej skúsenosti je dobré začať sa o neuhradené pohľadávky zaujímať a domáhať sa svojich nárokov čím najskôr. To najhoršie, čo môže veriteľ spraviť, je vzdať sa akýchkoľvek krokov vedúcich  k vymoženiu, až kým pohľadávka nebude premlčaná. Takisto je potrebné odlišovať a vzhľadom na konkrétny prípad voliť kroky, či sa jedná o dlhodobého obchodného partnera, alebo len o jednorázový obchodný prípad. 

Veriteľ sa tiež vystavuje zvýšenému riziku, že s postupom času začne množstvo pohľadávok pribúdať a bonita dlžníka sa časom bude výrazne znižovať. Prví veritelia, ktorí začali riešiť svoje pohľadávky skôr, už mohli byť uspokojení prostredníctvom súdneho exekútora a na tých ďalších už nemusí ostať žiaden majetok.   

Ak sa rozhodnete využiť služby profesionálov z oblasti vymáhania pohľadávok, je potrebné mať  pripravené podklady potvrdzujúce Váš nárok voči veriteľovi. Pre mimosúdne vymáhanie pohľadávok postačí zaslanie salda faktúr, prípadne ak existuje časť komunikácie, kde dlžník sľubuje úhradu alebo potvrdzuje svoj záväzok. Nie je potrebný taký rozsah dokumentov, ako je tomu pri súdnom vymáhaní.  

V prípade, ak sa rozhodnete pre súdne vymáhanie pohľadávok, je potrebné doložiť podstatne väčšie množstvo dokladov. Pre súd je potrebné mať čím najviac relevantných podkladov dokladujúcich Váš nárok voči dlžníkovi – či už sa jedná o objednávku, dodací list, preberací protokol, dodatočnú objednávku, súhlas so zmenou špecifikácie, uznanie dlhu a podobne. V prípade, ak ste dlžníkovi zasielali výzvy alebo inú korešpondenciu, je dobré zasielať ich doporučene, alebo aj s doručenkou, aby ste mali dôkaz že sa dlžník o tom dozvedel.

Sme si vedomí, že každý prípad je špecifický a množstvo a rozsah podkladov potrebných k úspešnému vymáhaniu sa môžu líšiť. V prípade, ak oslovíte odborníkov z oblasti vymáhania, radi Vám v tejto súvislosti poradia. Ďalšie články