V rámci konsolidačného balíčka boli dňa 19. decembra 2023 Národnou radou schválené novely viacerých zákonov. Okrem iných zákonov došlo aj k zmene zákonov o súdnych a správnych poplatkoch.

V súvislosti so zmenou zákona č. 71/1992 Zb. o správnych poplatkoch dochádza s účinnosťou od 1. apríla 2024 k navýšeniu správnych poplatkov v priemere o 50% v závislosti od konkrétneho typu položky sadzobníka. Napríklad správny poplatok za návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti sa zvýši z pôvodnej sumy 66 eur na sumu 100 eur, v prípade zrýchleného konania z 266 eur na 300 eur. Správny poplatok za vydanie výpisu z katastra nehnuteľností, kópie z katastrálnej mapy alebo za vydanie písomnej identifikácie parciel sa zvýši z namiesto doterajších 8 eur na 12. Zvyšujú sa aj ostatné poplatky týkajúce sa katastra nehnuteľností. Tie nájdeme pod položkami 10 a 11 sadzobníka správnych poplatkov.

K zvýšeniu dochádza úmerne aj pri poplatkoch za návrh podaný elektronicky, kedy sa pôvodný súdny poplatok v sume 33 eur zvýši na 50 eur, v prípade zrýchleného konania bude predstavovať sumu 150 eur.

O zmene poplatkov v iných oblastiach okrem katastra nehnuteľností Vás ešte budeme na našich stránkach informovať.

Ďalšie články