Centrum právnej pomoci

Čo je poslaním Centra právnej pomoci?

Poskytnúť nové možnosti ochrany práv pre každého, kto nemá peniaze ani majetok na zabezpečenie právnej pomoci a zvyšovať právne povedomie spoločnosti.

Čo je centrum právnej pomoci?

Centrum právnej pomoci je štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom spravodlivosti SR na základe zákona č.327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi. Pracujeme od 1. januára 2006. Zmyslom práce centra je poskytovať kvalitnú a komplexnú právnu pomoc vo vymedzených oblastiach ľuďom, ktorí nemôžu využívať právne služby v dôsledku nedostatku peňazí a majetku. Centrum sa tak snaží zabezpečiť ľuďom v núdzi efektívnu právnu ochranu a prístup k uplatneniu ich práv.

Čo môže Centrum právnej pomoci poskytnúť klientovi?

1. Ak klient spĺňa podmienky nároku na poskytnutie právnej pomoci, centrum vydá rozhodnutie o priznaní nároku na právnu pomoc.

2. Právna pomoc môže mať potom formu:
• právneho poradenstva (konzultácie);
• mediácie (mimosúdne riešenie sporov);
• spísanie podania na súdy (príprava návrhov, žalôb a pod.);
• zastupovanie pred súdom určeným advokátom alebo centrom;
• vykonávanie úkonov súvisiacich s vyššie uvedeným a úplné, alebo čiastočné uhrádzanie nákladov s tým spojených.

Ak klientovi hrozí zmeškanie lehoty, Centrum právnej pomoci môže rozhodnúť o poskytnutí predbežnej právnej pomoci tak, že vyplní príslušnú časť v žiadosti o poskytnutie právnej pomoci. Zároveň ale musí počítať s tým, že ak sa po posúdení žiadosti o poskytnutie právnej pomoci zistí, že nespĺňa podmienky na priznanie nároku na jej poskytovanie, môžu byť dodatočne vyúčtované trovy poskytnutej právnej pomoci (ich výška sa určí podľa vyhlášky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb).

Centrum poskytne klientovi predbežnú konzultáciu, ktorej obsahom je najmä bližšie vysvetlenie podmienok nároku na právnu pomoc, alebo základná právna rada vo veci. Predbežná konzultácia, ktorá by mala trvať maximálne do 1 hodiny, je spoplatnená sumou 4,5 €. Predbežnú konzultáciu poskytujú tiež advokáti zaoberajúci sa problematikou týkajúcou sa prípadu s prihliadnutím na jeho odborné zameranie. Napr. v prípade úpravy práv a povinností k maloletým deťom je potrebné obrátiť sa na advokáta, ktorý sa zaoberá rodinným právom.

Kto sú klienti a klientky centra právnej pomoci?

Právnu pomoc vo vnútroštátnych sporoch sa poskytuje všetkým fyzickým osobám. V cezhraničných sporoch sú klientmi ľudia, ktorí bývajú v inom členskom štáte EU (mimo Dánska) ako SR a príslušným je súd SR.

Klientom je tiež obyvateľ SR, ale má spor na súde v inom členskom štáte (mimo Dánska) ako v SR.

Právnu pomoc poskytujeme vo vnútroštátnych sporoch vo veciach:
• občianskoprávnych (napr. v sporoch týkajúcich sa nájmu bytu, vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov, nezaplatenia pôžičky, ochrany spotrebiteľa);
• rodinnoprávnych (napr. platenia výživného, zverenia dieťaťa do výchovy);
• pracovnoprávnych (v sporoch týkajúcich sa neplatnosti výpovede, pracovných podmienok, diskriminácie na pracovisku a pod.);
• obchodnoprávnych (napr. v spore z úverovej zmluvy s bankou, spore zo zmluvy o vkladovom účte);
• v konaní pred súdom v správnom súdnictve (napr. v konaní o preskúmanie rozhodnutia správneho orgánu, pri nečinnosti správneho orgánu a pod.);
• v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky.

V cezhraničných sporoch vo veciach občianskoprávnych, rodinnoprávnych, pracovnoprávnych a obchodnoprávnych.

V azylových veciach, v konaní o administratívnom vyhostení a v týchto veciach aj v konaní pred súdom v správnom súdnictve a v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky.

Kedy máte nárok na poskytnutie právnej pomoci?

 Aké sú podmienky?


Právo na poskytnutie právnej pomoci bez finančnej účasti má klient/klienta vtedy, keď spĺňa súčasne tieto tri podmienky:
1) nachádza sa v stave materiálnej núdze – v stave materiálnej núdze sa klient/klientka nachádza vtedy, keď jeho/jej príjem nedosahuje 1,4 násobok sumy životného minima a využívanie právnych služieb si nemôže zabezpečiť iným svojím majetkom.
2) nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu – ak sa spor, v ktorom žiada klient o poskytnutie právnej pomoci, po jeho posúdení centrom javí ako zrejme bezúspešný, napríklad pre uplynutie zákonných lehôt alebo pre nedostatok dôkazov.
3) hodnota sporu prevyšuje hodnotu minimálnej mzdy ustanovenej zákonom – splnenie tejto podmienky sa žiada v sporoch, ktorých hodnotu je možné vyčísliť a táto hodnota prevyšuje sumu minimálnej mesačnej mzdy. Splnenie tejto podmienky sa nevyžaduje, ak hodnotu sporu nie je možné vyčísliť (napr. ak rodič žiada o zvýšenie výživného na dieťa).

Právo na poskytnutie právnej pomoci s finančnou účasťou 20% trov právneho zastúpenia má klient/klientka vtedy, keď spĺňam súčasne tieto tri podmienky:
1) môj príjem presahuje 1,4-násobok sumy životného minima a súčasne nepresahuje 1,6-násobok uvedenej sumy a nemôžem si využívanie právnych služieb zabezpečiť svojím majetkom;
2) nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu;
3) hodnota sporu prevyšuje hodnotu minimálnej mzdy ustanovenej zákonom.

Splnenie týchto podmienok posudzuje centrum vždy pred samotným poskytnutím právnej pomoci.

Ako má klient/klientka postupovať, ak chce požiadať o poskytnutie právnej pomoci?

Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci podáva klient písomne na predpísanom tlačive (PDF,DOC,ODT,RTF,XLS,ODS) – jej zaslaním na poštovú adresu niektorej z kancelárií centra alebo osobne v podateľni kancelárie centra.

Toto tlačivo si môžu klienti vyzdvihnúť osobne v kanceláriách alebo im ho na požiadanie zašle centrum právnej pomoci. Žiadosť nie je spoplatnená.

Pokiaľ nebude žiadosť riadne vyplnená a úplná (to znamená, že klient nepredložil všetky potrebné doklady na preukázanie príjmovej a majetkovej situácie), centrum vyzve klienta na doplnenie žiadosti. Tieto doklady nesmú byť staršie ako tri mesiace.

Územná pôsobnosť kancelárií centra právnej pomoci („CPP“) od 1.10.2016
(usporiadané podľa dátumu vzniku, spolu 79 okresov)

Kancelária CPP v Bratislave – vznik 01.01.2006 – počet okresov 13:
okresy Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Bratislava V, Dunajská Streda, Galanta, Malacky, Pezinok, Senica, Skalica, Senec, Trnava

Kancelária CPP v Košiciach – vznik 31.07.2006 – počet okresov 9:
okresy Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV, Košice okolie, Rožňava, Gelnica, Spišská Nová Ves, Trebišov

Kancelária CPP v Banskej Bystrici – vznik 01.08.2006 – počet okresov 4:
okresy Banská Bystrica, Zvolen, Detva, Brezno

Kancelária CPP v Žiline – vznik 18.12.2006 – počet okresov 10:
okresy Žilina, Považská Bystrica, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Turčianske Teplice, Martin, Tvrdošín, Dolný Kubín, Námestovo

Kancelária CPP v Prešove – vznik 13.12.2007 – počet okresov 5:
okresy Prešov, Levoča, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Sabinov

Kancelária CPP v Liptovskom Mikuláši – vznik 18.02.2008 – počet okresov 3:
okresy Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Poprad

Kancelária CPP v Humennom – vznik 11.06.2008 – počet okresov 6:
okresy Humenné, Medzilaborce, Snina, Vranov nad Topľou, Michalovce, Sobrance

Kancelária CPP v Rimavskej Sobote – vznik 01.06.2009 – počet okresov 4:
okresy Rimavská Sobota, Lučenec, Poltár, Revúca

Kancelária CPP vo Svidníku – vznik 19.11.2009 – počet okresov 3:
okresy Svidník, Bardejov, Stropkov

Kancelária CPP v Nitre – vznik 14.05.2012- počet okresov 8:
okresy Nitra, Hlohovec, Topoľčany, Zlaté Moravce, Levice, Nové Zámky, Komárno, Šaľa

Kancelária CPP v Trenčíne – vznik 17.09.2012 – počet okresov 7:
okresy Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Nové mesto nad Váhom, Myjava, Piešťany, Púchov

Kancelária CPP Žiari nad Hronom – vznik 1.05.2014 – počet okresov 7:
okresy Žiar nad Hronom, Žarnovica, Partizánske, Prievidza, Banská Štiavnica, Krupina, Veľký Krtíš

Ďalšie články