Čo je reštrukturalizácia?

Reštrukturalizácia je zákonom presne stanovený proces smerujúci k záchrane dlžníka, v ktorom sa dohodne dlžník so všetkými veriteľmi na vysporiadaní ich pohľadávok a zachová sa ďalšia prevádzka podniku dlžníka vrátane zamestnanosti, a to aj po skončení reštrukturalizácie.

Ak dlžníkovi, teda firme, ktorá sa dostala do finančných a existenčných problémov, hrozí úpadok (krach, konkurz, úplné zastavenie činnosti) alebo je v úpadku, môže poveriť správcu vypracovaním reštrukturalizačného posudku na účely zistenia, či sú splnené predpoklady na reštrukturalizáciu firmy. Môže to byť však len osoba zapísaná v zozname správcov. Zoznam nájdete na tomto odkaze.

Správca pri príprave posudku zisťuje finančnú a obchodnú situáciu dlžníka a podľa týchto zistení vo vypracovanom posudku odporučí alebo neodporučí reštrukturalizáciu dlžníka. Ak správca reštrukturalizáciu dlžníka odporučí, v posudku navrhne aj možný spôsob jej uskutočnenia.

Účelom reštrukturalizácie je popri snahe o čo najrýchlejšie uspokojenie veriteľov v čo najväčšom rozsahu, predovšetkým snaha o zachovanie prevádzky podniku dlžníka alebo jeho časti.

Realita je však bohužiaľ iná ako je vyššie uvedené. Áno, všetko funguje tak ako je napísané. Len z pravidla je veriteľ uspokojený v rozmedzí 10 – 30 % po dobu 3 - 5 rokov, tzn. dlh je 10.000,- EUR bude Vám zaplatené 2.000,- EUR, a to tak napr. že po dobu 4 rokov každý rok dostanete v presne stanovenom termíne 500,- EUR. Výšku a termín určuje reštrukturalizačný plán, ktorý schvaľuje veriteľský výbor, ktorého súčasťou môžete byť aj Vy. Pokiaľ máte, ale malú pohľadávku, budete len štatista, ktorý môže vyjadriť názor a to je všetko.

Každopádne z praxe vieme, že ešte pred reštrukturalizáciou sa robia rôzne úpravy účtovníctva, záhadne sa stráca majetok spoločnosti a v konečnom dôsledku po skončení reštrukturalizácie skončí subjekt aj tak v konkurze alebo je prepísaný na cudzokrajného občana (biely kôň), prípadne sa vlastníkom stane spoločnosť z daňového raja. V skratke dobrý úmysel pod názvom REŠTRUKTURALIZÁCIA sa stal nástrojom špekulantov.

Ďalšie články