Čo je to občiansky zákonník?

Občiansky zákonník je (hlavný) zákonník obsahujúci predpisy z oblasti občianskeho práva.

Občiansky zákonník upravuje majetkové vzťahy právnických a fyzických osôb, majetkové vzťahy medzi týmito osobami a štátom, ako aj vzťahy vyplývajúce z práva na ochranu osôb, pokiaľ nie sú tieto občianskoprávne vzťahy upravené inými zákonmi. Právne vzťahy vznikajúce z výsledkov duševnej tvorivej činnosti upravujú osobitné zákony. Občiansky zákonník stanovuj aj to, kto je účastníkom občianskoprávnych vzťahov, splnomocnenie, zákonné zastúpenie, spotrebiteľské a ďalšie občianske zmluvy.

Ďalšie články