Exekútor. Kto to je?

Súdny exekútor je štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu exekučných titulov (tzv. exekučná činnosť). V súvislosti s výkonom exekučnej činnosti má exekútor postavenie verejného činiteľa.

Vykonávanie exekučnej činnosti je výkonom verejnej moci. Teda laicky povedané, exekútor je osoba, ktorá vymáha dlh na základe poverenia súdu a má možnosti postihnúť dlžníka napr. zablokovaním účtu, zrážkami zo mzdy, predajom hnuteľných vecí, predajom nehnuteľnosti, postihnutím iných práv (exekúcia obchodného podielu).

Táto právomoc je udelená exekútorovi štátom a je to právomoc, ktorú nemá žiadny iný inštitút a teda ani firma ani fyzická osoba. Preto na tieto jednotlivé úkony potrebujete exekútora a jeho činnosť.

Podkladom pre začatie exekúcie od veriteľa môže byť: rozsudok, notárska zápisnica, platobný rozkaz, platobný výmer, rozhodcovský rozsudok, atď. V rámci exekúcie sa označujú veriteľ ako oprávnený a dlžník ako povinný.

Ďalšie články