Osobný bankrot

Osobný bankrot je spôsob, akým sa fyzické osoby a fyzické osoby podnikatelia môžu zbaviť svojich dlhov jednou z dvoch zákonom daných foriem, a to buď formou konkurzu, alebo formou splátkového kalendára.


Kedy je osobný bankrot vhodným spôsobom riešenia Vášho zadlženia?

Osobný bankrot je pre všetkých, ktorí nezvládajú splácať svoje záväzky, ktorých dlhy prevyšujú ich majetok a súdny exekútor voči nim vedie exekučné konanie. Rozhodnutím súdu o oddlžení sa zo zákona zastavia všetky súdne konania týkajúce sa Vašich dlhov a zároveň je povolenie oddlženia dôvodom, pre ktorý si môžete podať návrh na zastavenie exekúcií, ktoré sa voči Vám vedú.

Zákon rozoznáva dve formy oddlženia:

 • konkurz
 • splátkový kalendár

Priebeh osobného bankrotu

Osobný bankrot má niekoľko fáz:


 • Podanie žiadosti o poskytnutie právnej pomoci
  Podanie žiadosti o poskytnutie právnej pomoci vo veci osobného bankrotu spolu s potrebnými prílohami na príslušné Centrum právnej pomoci.kurz

 • Rozhodnutie Centra právnej pomoci
  o priznaní nároku na poskytnutie právnej pomoci:
  1. v prípade konkurzu určenie Centra na podanie návrhu na konkurz
  2. v prípade splátkového kalendára určenie advokáta na prípravu a podanie návrhu na určenie splátkového kalendára

 • Podanie návrhu na súd
  (elektronicky), ktorý by mal o návrhu rozhodnúť do 15 dní od doručenia

 • Rozhodnutie súdu o povolení oddlženia,
  ktorým rozhodnutím bude ustanovený aj správca (účinky oddlženia nastávajú už súdnym rozhodnutím)
 • Ďalší priebeh osobného bankrotu:
  1. v prípade konkurzu nastane speňažovanie majetku. Ak dlžník žiadny majetok nemá, správca to oznámi v Obchodnom vestníku a konkurz sa zrušuje (končí sa);
  2. v prípade splátkového kalendára nastáva päťročné obdobie, počas ktorého dlžník plní súdom určený splátkový kalendár
 • Skončenie konania

Priebeh osobného bankrotu

 1. Musíte byť platobne neschopný – musíte mať aspoň jeden dlh viac ako 180 dní po lehote splatnosti
 2. Musí byť voči Vám vedené aspoň jedno exekučné konanie
 3. Výška vašich dlhov musí byť väčšia ako hodnota Vášho majetku
 4. V prípade konkurzu musí byť musíte v období 3 rokoch po povolení oddlženia vrátiť Centru právnej pomoci pôžičku vo výške 500,- Eur, ktorú Vám Centrum právnej pomoci poskytne na úhradu odmeny správcu
 5. V prípade splátkového kalendára musíte zaplatiť 670,- Eur ako odmenu správcovi a určenému advokátovi
 6. Do 6 rokov od povolenia oddlženia (od súdneho rozhodnutia) ste povinný v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry dobrovoľne ponúknuť aspoň polovicu týchto peňazí veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu.

Ďalšie články