Trestný čin

Trestný čin je protiprávny čin, ktorého znaky sú uvedené v Trestnom zákone, ak tento zákon neustanovuje inak. Trestný čin sa dá deliť podľa závažnosti na prečin a zločin.

Osoba, ktorá spáchala trestný čin, sa nazýva páchateľ. Pohnútka, ktorá viedla páchateľa k spáchaniu trestného činu, sa nazýva motív trestného činu. Trestný čin môže spáchať fyzická osoba. Aj keď už v týchto časoch sa pracuje na trestnej zodpovednosti právnickej osoby. Znaky trestného činu sú definované v Trestnom zákone.

Ďalšie články