V dnešnej dobe sa bežne stretávame s prípadmi, kedy podnikateľské subjekty evidujú neuhradené faktúry od svojich zákazníkov. Faktúry po splatnosti predstavujú komplikácie v podnikaní. Aby ste sa vyhli takýmto komplikáciám, ktoré môžu viesť až k druhotnej platobnej neschopnosti a ohroziť vaše podnikanie, je potrebné aby ste ich bezodkladne riešili

 

SPÔSOBY PREVENCIE VZNIKU NEVYMOŽITEĽNÝCH POHĽADÁVOK

Podnikateľ by pri svojich podnikateľských aktivitách mal zvážiť, ako môže predchádzať nezaplateniu pohľadávky zo strany svojho obchodného partnera. Je dôležité uvedomiť si, že najlepšou prevenciou vzniku neuhradených pohľadávok je najmä dobre uzatvorená zmluva a dostatok informácií o obchodnom partnerovi. Prevencia je menej nákladnejšia, ako prípadný súdny spor, ktorý môže trvať dlhodobo. Medzi najúčinnejšie spôsoby prevencie vzniku nevymožiteľných pohľadávok možno zaradiť:

Uzavretie zmluvy – prípravu kvalitnej zmluvy určite nepodceňujte. V dobrej zmluve by mali byť zabezpečené aj situácie, kedy všetko nepôjde tak, ako si zmluvné strany predstavovali pri jej uzatváraní. Jedná sa predovšetkým o definovanie spôsobov ukončenia zmluvy, reklamácie, sankcie, ručenia – najmä tieto náležitosti osvedčia kvalitu samotnej zmluvy.

Overenie platobnej disciplíny obchodného partnera – podnikatelia chránia vlastné podnikanie, ak preverujú stálych, či potenciálnych obchodných partnerov. Preverovať znamená neprestajne získavať a vyhodnocovať spoľahlivé informácie, vďaka ktorým predídete zmareniu spolupráce kvôli neserióznosti obchodného partnera.

Platbu vopred – strany si môžu písomne v zmluve dohodnúť, že odberateľ zaplatí vopred za tovar alebo službu, a to formou zaplatenia zálohy, alebo zaplatením celej sumy predávajúcemu, čím sa vyhne neuhradenej faktúre.

Rozhodcovskú doložku – rozhodcovská doložka je druhom rozhodcovskej zmluvy a upravuje, kto bude rozhodovať spory, ktoré vznikli alebo vzniknú medzi zmluvnými stranami. Ak si zmluvné strany dohodnú rozhodcovskú doložku, spory z takto uzatvorenej zmluvy nebude riešiť súd, ale rozhodca v rozhodcovskom konaní. Medzi najväčšie výhody rozhodcovského konania patrí rýchlosť a menšie náklady.

Podnikateľské aktivity sa vo všeobecnosti vyznačujú veľkou mierou rizika, z pohľadu úspechu či neúspechu tej ktorej aktivity. Na zníženie tohto rizika však existujú preventívne opatrenia, ktorými si podnikateľ môže mieru rizika znížiť. Jedným z takýchto opatrení je aj aktivita smerujúca k prevencii vzniku pohľadávok. Existencia nezaplatených pohľadávok totiž môže spôsobiť nepriaznivé dôsledky na Vašu spoločnosť, ktorá sa následkom vysokých pohľadávok môže dostať do druhotnej platobnej neschopnosti pre nedostatok „cash flow“.

Vo všeobecnosti najdôležitejším aspektom v tomto smere je výber obchodného partnera. V súčasnosti sú dostupné prostriedky na preverenie finančnej situácie spoločnosti, jej platobnej schopnosti ako aj prípadnej zadlženosti. Pokiaľ Váš obchodný partner prejde týmto „screeningom“ kladne, ďalším krokom k zníženiu rizika vzniku pohľadávky je vypracovanie kvalitného obchodného kontraktu, s využitím všetkých dostupných zabezpečovacích prostriedkov. Obchodný ako aj Občiansky zákonník nám ponúka viacero inštitútov zabezpečenia záväzkov, ktorými sú napríklad ručenie,  zmluvná pokuta, záložné právo a podobne. Tieto inštitúty pomáhajú zlepšiť právne postavenie veriteľa, zvýšiť vymožiteľnosť prípadných pohľadávok a ponúkajú veriteľovi možnosti uspokojenia pohľadávky aj mimo súdneho konania, čo zásadným spôsobom znižuje náklady spojené s vymáhaním pohľadávky ako aj šetrí čas. Zároveň pôsobia preventívne na obchodných partnerov, ktorý sa budú usilovať svoje záväzky plniť.

V prípade, že veriteľ nedisponuje zabezpečovacími prostriedkami, prípadne aj tieto zlyhali, je potrebné sa obrátiť na súd. Kvalitne pripravená zmluva veriteľovi zlepší aj postavenie v prípadnom súdnom spore, keďže podnikatelia sú veľmi často nútení uplatňovať si svoje práva súdnou cestou. V prípade iniciovania súdneho sporu je dôkazné bremeno na veriteľovi, preto je veľmi potrebné, aby mal k dispozícii dôkazy preukazujúce jeho tvrdenia. Bez písomnej objednávky či zmluvy sa podstatné

náležitosti právnych úkonov preukazujú značne ťažko. Je nevyhnutné, aby veriteľ vedel preukázať samotnú existenciu záväzku, jeho výšku a právnu dôvodnosť. Uvedené je možné preukázať predovšetkým práve písomnou zmluvou (najčastejšie kúpnou zmluvou alebo zmluvou o dielo), kde sú písomne zachytené náležitosti ako je označenie zmluvných strán, dohodnutá cena, spôsob jej úhrady, splatnosť, podmienky reklamácie, odstúpenia od zmluvy a podobne.

Ďalšie články